یکی از مهمترین خمات ارکان در جهت افزایش کیفیت کشاورزی منطقه مشاوره ، نظارت و بازدید از مزارع و باغات بصورت رایگان می باشد.