علف کش

آگوست 4, 2018

هالوکسی فوب آرمتیل امولسیون ۱۰٫۸%

Haloxy fop R-methyl MAC EC 10/8% علف کش عمومی سیستمیک پس رویشی Acute oral LD50 for rats 623(femal) mg/kg هالوکسی فوپ آرمتیل علف کشی انتخابی سیستمیک […]
آگوست 4, 2018

کلودینافوپ پروپارژیل امولسیون ۸%

CLODINAFOP-PROPARGYL MAC 8% EC علف کش سیستمیک و انتخابی Acute oral LD50 for rats 2271(female) mg/kg این علف کش از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات می باشد […]
آگوست 4, 2018

توفوردی + إم سی پی آ مایع قابل حل درآب ۶۷٫۵%

2.4D + MCPA MAC SL 67.5% علف کش هورمونی ، سیستمیک و انتخابی جهت کنترل علفهای هرز مزارع گندم و جو (Acute oral LD50 for rats:623mg/kg […]
آگوست 4, 2018

تریفلورالین امولسیون ۴۸%

TRIFLURALIN MAC 48% علف کش انتخابی خاک مصرف Acute oral LD50 for rats>5000mg/kg تریفلورالین علفکشی انتخابی،خاک مصرف از گروه دی نیتروآنیلین ها بوده که با جلوگیری […]
آگوست 4, 2018

تری بنورون متیل گرانول قابل انتشار در آب ۷۵%

TRIBENURON METHYL MAC 75% DF علف کش انتخابی پس رویشی ( کنترل علفهای هرز پهن برگ گندم و جو ) Acute oral LD50 for rats > […]
آگوست 4, 2018

پروپارژیت امولسیون ۵۷%

PROPARGITE MAC 57% EC کنه کش با اثر تماسی و دوام طولانی Acute LD50 for rats 2800 mg/kg کنه کش و حشره کش تماسی غیرسیستمیک باکمی […]
آگوست 4, 2018

پاراکوات مایع قابل حل درآب ۲۰%

PARAQUAT MAC SL 20% علف کش عمومی غیرانتخابی با اثر تماسی Acute oral LD50 for rats 129-157 mg/kg پاراکوات علف کشی غیر انتخابی ، با اثری […]
آگوست 4, 2018

بوتاکلر امولسیون ۶۰%

BUTACHLOR MAC EC 60% علف کش سیستمیک و انتخابی مزارع برنج Acute oral LD50 for rats 2000 mg/kg بوتاکلر علف کشی سیستمیک از گروه کلرواستانیلید (آمید) […]
آگوست 4, 2018

اگزادیازون امولسیون ۱۲%

Oxadiazone MAC EC 12% علف کش تماسی، انتخابی و سیستمیک برای کنترل پس رویشی علفهای هرز مزارع برنج Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg اگزادیازون […]
آگوست 4, 2018

اکسی فلورفن امولسیون ۲۴%

OXYFLUORFEN MAC 24%EC علف کش سیستمیک (کنترل علفهای نازک برگ و پهن برگ) Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg اکسی فلورفن علف کش سیستمیک از […]