حشره کش

آگوست 1, 2018

فوزالون امولسیون۳۵%

PHOSALONE MAC 35%EC حشره کش -کنه کش غیرسیستمیک فسفره با اثر تماسی-گوارشی با خاصیت نفوذی از گروه ارگانوفسفره ها Acute oral LD50 for rats 120mg/kg فوزالن […]
آگوست 1, 2018

فنیتروتیون امولسیون ۵۰%

Fenitrothion M.A.C EC 50% حشره کشی غير سيستميك و اثر تماسي، گوارشي و نفوذي از گروه ارگانوفسفره ها موارد مصرف: فنيتروتیون به منظور كنترل سرخرطومي‌ها، تريپس […]
آگوست 1, 2018

هگزافلومرون امولسیون ۱۰ %

HEXAFLUMURON MAC 10 %EC حشره کش سیستمیک، نفوذی و گوارشی از گروه بنزوئیل اوره است. Acute oral LD50 for rats>5000mg/kg حشره کشی سیستمیک و گوارشی از […]
آگوست 1, 2018

کلرپیریفوس امولسیون ۴۰٫۸%

CHLORPYRIFOS MAC EC 40/8% حشره کش سيستميك و اثر تماسي، گوارشي و تنفسي (تدخيني)از گروه گانوفسفره ها Acute oral LD50 for rats 135-163 mg/kg موارد مصرف: […]
آگوست 1, 2018

فن والریت ۲۰%

FENVALERATE MAC EC 20% حشره کش ، پایروتیروئیدی با اثر تماسی- گوارشی Acute oral LD50 for rats 451 mg/kg فن والریت از حشره کشهای پایروتیروئیدی سنتتیک […]
آگوست 1, 2018

فن پروپاترین امولسیون ۱۰%

FENPROPATHRIN MAC 10% EC حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی-گوارشی و دوره کنندگی از گروه پایروتیروئیدها Acute oral LD50for rats 70.6mg/kg در […]
آگوست 1, 2018

دیمتوآت امولسیون ۴۰%

دیمتوآت امولسیون 40% Dimethoate M.A.C EC 40% حشره کشی با اثر تماسي گوارشي و با خاصيت بسيار قوي سيستميك از گروه ارگانوفسفره ها Acute oral LD50 […]
آگوست 1, 2018

دیازینون امولسیون ۶۰%

DIAZINON MAC EC 60% حشره کش ، کنه کش فسفره تماسی ، گوارشی با خاصیت نفوذی از گروه اراوفسفره ها نام شیمیایی :O,O- diethyl O-2-isopropyl-6-methyl pyrimidin-4- […]
آگوست 1, 2018

پرمترین امولسیون ۲۵%

پرمترین امولسیون 25% M.A.C 25% EC Permethrin حشره کشی با اثر تماسي و گوارشياز گروه پایروتیروئیدها Acute oral LD50 for rats 430-6000 mg/kg موارد مصرف: پرمترین […]
جولای 28, 2018

دلتامترین امولسیون ۲/۵%

DELTAMETHRIN MAC EC 2.5% حشره کش با اثر تماسی ، گوارشی Acute oral LD50 for rats 135-5000 mg/kg دلتامترین حشره کش پایروتیروئیدی غیر سیستمیک با تاثیر […]
جولای 28, 2018

پیری پروکسی فن

پیری پروکسی فن امولسیون 10% PYRIPROXYFEN MAC 10% EC شبه هورمون جوانی، هورمونی که مانع تبدیل لارو به شفیره و حشره کامل می شود. Acute oral […]
جولای 28, 2018

پروفنفوس امولسیون ۵۰%

پروفنفوس امولسیون 50% Profenofos M.A.C EC 50% Acute oral LD50 for rats 358 mg/kg حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی پروفنفوس حشره کش، […]
جولای 28, 2018

سایپرمترین امولسیون ۴۰%

Cypermethrin MAC EC 40% حشره كش غیرسیستمیک، تماسي و گوارشي است با اثر ابقائي روي گياه از گروه پایروتروئیدها Acute oral LD50 for rats 250-4150 mg/kg […]
جولای 28, 2018

ایمیداکلوپراید سوسپانسیون ۳۵%

Imidacloprid MAC SC 35% حشره کش سیستمیک با اثر تماسی ، گوارشی Acute oral LD50 for rats 450 mg/kg ایمیداکلوپراید ، از گروه نئونیکوتینوئید یکی از […]
جولای 28, 2018

استامی پراید ۲۰%

حشره کش سیستمیک با اثر نفوذی تماسی و گوارشی Acute oral LD50 for rats 217 mg/kg استامی پراید حشره کشی است سیستمیک با اثر نفوذی با […]
جولای 28, 2018

اتیون امولسیون۴۷%

اتیون امولسیون47% Ethion M.A.C 47% EC حشره‌كش خاصيت تماسي، گوارشي و غيرسيستميك Acute oral LD50 for rats 700-800 mg/kg اتیون حشره‌كش و كنه‌كش است از گروه […]